Anbi

anbi TNaam van de instelling
Stichting Vrienden van Aix

Het RSIN/fiscaal nummer
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 23092128.
RSIN: 808019880

Contactgegevens
Secretariaat: Mevr. drs. T.J. Burggraaf - van Dam
Prinsenhof 32
3481 HB Harmelen
0348 - 446 755
gm.burggraaf filternet.nl

Doelstelling
Ons doel is om geld in te zamelen voor de Reformatorische Theologische faculteit ‘Jean Calvin’ in Aix-en-Provence (Frankrijk). Deze faculteit is een vrije faculteit, en krijgt vanwege de strikte scheiding tussen kerk en staat in Frankrijk geen subsidie. De opleiding van nieuwe predikanten kan niet door de kleine Protestantse kerken bekostigd worden. Verder beogen wij het onderhouden en versterken van contacten tussen het Nederlandse en het Franse gereformeerde protestantisme, waarbij ook het publiceren of doen publiceren van geschriften en nieuwsbrieven behoort.

Beleidsplan
Het werk dat de instelling doet
De stichting werft als hoofddoel geld voor de Franse faculteit ‘Jean Calvin’ in Aix-en-Provence.

De manier waarop de instelling geld werft
Om geld in te zamelen, geven we nieuwsbrieven uit die we opsturen naar diaconieën en particulieren. Zij kunnen hun gift storten op onze rekening. Wij sturen het geld door naar de genoemde faculteit.
Wanneer bestuursleden of docenten van de Franse faculteit ons land bezoeken, wordt dit georganiseerd door het zogenoemde ‘Frans Beraad’, en participeert het bestuur daarin.
Incidentele activiteiten zijn het bemensen van een kraam op bijvoorbeeld de G.Z.B. zendingsdag, die in het jaar 2012 als thema ‘de kerk in Frankrijk’ had.

Beheer van het vermogen van de instelling
De penningmeester beheert namens het bestuur een zakelijke rekening bij de ING-bank. In de bestuursvergadering geeft hij verantwoording van de inkomsten en uitgaven, alsmede in de 1e nieuwsbrief van ieder nieuw jaar.

Besteding van het vermogen van de instelling
Voor het goed functioneren van de stichting wordt het nodig geacht dat we ongeveer 4000 euro op onze bankrekening hebben staan. Het meerdere wordt van tijd tot tijd overgemaakt naar Frankrijk.

Bestuurssamenstelling
ds. F. Hoek, Schoonhoven (voorzitter)
L.A. van Wingerden, Hardinxveld-Giessendam (penningmeester)
drs. T.J. Burggraaf – van Dam, Harmelen (secretariaat)
drs. C. Sluimers, Barendrecht (lid)
Het bestuur vergadert twee keer per jaar, en indien nodig vaker.

Beloningsbeleid
De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun activiteiten. Ze handelen pro Deo. De bestuursleden storten vrijwillig vaak gemaakte onkosten, die gedeclareerd worden, als gift terug naar de stichting.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

We geven ieder jaar één of twee nieuwsbrieven uit. Deze worden in hoofdzaak verstuurd naar kerkelijke gemeenten/diaconieën en particulieren.
Verder participeren we in het zogenaamde ‘Frans Beraad’, waarin diverse stichtingen samenkomen, die zich verbonden weten met de Protestantse kerken in Frankrijk.
Het overgrote deel van de inkomsten wordt overgemaakt naar de faculteit ‘Jean Calvin’ in Frankrijk.

Financiële verantwoording
In iedere eerste nieuwsbrief van het jaar wordt een financieel overzicht gegeven. Hieronder de rekening van lasten en baten over 2017 met vergelijkende cijfers over 2016.

jaar2017

Postadres Faculté

Jean Calvin Faculté Théologie
Protestante Avenue Jules Ferry 33, 
13100 Aix-en-Provence Frankrijk
00 33 (0)442 261355 (telefoon)
00 33 (0)442 932263 (fax)
www.facultejeancalvin.com

Privacyverklaring

NewLogo 3 301px

Giften kunnen worden overgemaakt naar gironummer IBAN NL43 INGB 0003 7040 64 t.n.v. 'Vrienden van Aix' te Hardinxveld-Giessendam. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 230 92 128.

logoAIXdiap